Algemene Voorwaarden

DE SPELREGELS VAN AVONTUURLIJK WADLOPEN

Dit zijn de algemene voorwaarden van Avontuurlijk Wadlopen, de onderneming die is geregistreerd onder nummer 82304963 in het handelsregister, en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen en diensten.

 • Mooie ervaring niet zonder risico’s
  De gids zal zich inspannen u een zo mooi mogelijke belevenis te geven, maar kan dat helaas niet garanderen. Niet alleen is de activiteit fysiek inspannend met weinig tijd om te pauzeren, ook de natuur is onvoorspelbaar. Veranderlijke zaken zoals weer en het getij kunnen de zwaarte van de tocht beïnvloeden.

 • Goede fysieke en mentale conditie vereist
  Deelname staat enkel open voor personen met een voldoende goede fysieke én mentale conditie, omdat dit van grote invloed is, waaronder maar niet uitsluitend wordt begrepen:
  • een leeftijd van ouder dan 16 en jonger dan 65 jaar;
  • een minimale lichaamslengte van 1,65 meter;
  • geen aandoeningen die kunnen bijdragen aan vertraging op het wad, zoals overgewicht (BMI ≤ 25), blessures, epilepsie of een verhoogd risico op hart- en vaatziekte;
  • niet onder invloed van drank, drugs of medicijnen en evenmin zwanger.
 • Voor lichtere tochten kan in overleg worden afgeweken van sommige eisen.

 • Deelname is op eigen risico
  Als deelnemer beseft u goed dat:
  • de natuur, het weer en het getij risico’s meebrengen, zoals hiervoor omschreven;
  • de hiervoor omschreven eisen worden gesteld aan uw conditie;
  • u zelf verantwoordelijk bent voor eventuele meegebrachte waardevolle spullen;
  • medische hulp niet altijd snel ter plaatse kan komen of goed kan worden verleend op het wad; en deze risico’s accepteert en bij twijfel eerst uw arts heeft geraadpleegd.
  • Avontuurlijk Wadlopen wenst haar diensten betaalbaar te houden mede door de risico’s zo veel mogelijk voor rekening van de deelnemers te houden. Daarom sluit zij alle aansprakelijkheid uit een toerekenbare tekortkoming of anderszins uit, voor zover toegestaan bij wet, en kan zij hooguit aansprakelijk worden gehouden voor directe geleden schade tot de hoogte van de deelnamekosten van het wadlopen. Avontuurlijk Wadlopen is in geen geval aansprakelijk voor schade uit overmacht, zoals door onvoorziene omstandigheden, of uit omstandigheden die haar niet kunnen worden toegerekend.

 • U houdt zich aan de afspraken en volgt de instructies op
  Tijdens het wadlopen, maar ook in de fase daarvoor, houdt u zich aan de volgende afspraken:
  • U verschijnt tijdig op de van tevoren aangewezen ontmoetingsplek;
  • U bent goed uitgerust qua kleding, schoeisel en voorzien van voldoende eten en drinken;
  • U voldoet aan de gestelde fysieke en mentale eisen;
  • U volgt de instructies van de gids op;
  • U houdt zich aan de Erecode voor Wadliefhebbers (https://www.visitwadden.nl/nl/over-ons/erecode);
  • Uw inschrijfgeld voor de tocht is betaald.
 • Soms gaat het wadlopen niet door
  De gids kan eenzijdig en naar eigen inschatting besluiten om de tocht af te lassen als omstandigheden buiten zijn macht daartoe nopen, waaronder slecht weer. In dat geval maken partijen een nieuwe afspraak of, als dat niet mogelijk is, wordt het inschrijfgeld terugbetaald. Ook kan de gids deelnemer weigeren indien hij twijfelt aan de conditie van de deelnemer of in verband met het getij besluiten te vertrekken zonder de deelnemer als deze te laat verschijnt. Deze laatste twee risico’s komen nadrukkelijk voor rekening en risico van de deelnemer.

 • Ondertekening
  U verklaart door ondertekening van dit document de voorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden en ook dat u voldoet aan de gestelde eisen en dat u zich houdt aan de afspraken.
  Handtekening:           ____________________
  Deelnemer:                  ____________________
  Datum:                          ____________________

Algemene Voorwaarden Avontuurlijk Wadlopen.pdf